LOGOPEDIE

  • Vertraagde taalontwikkeling

Er kunnen problemen zijn bij taalbegrip en/of taalproductie. Enkele voorbeelden :
*Taalbegrip : Het kind begrijpt het verschil niet tussen op/onder.
U vraagt om zijn schoenen onder de stoel te zetten, maar uw kind plaatst ze op de stoel.
*Taalproductie woordenschat: Het kind begrijpt het woord broek wel (passieve kennis),
maar hij kan het nog niet spontaan zeggen (actieve kennis).
*Taalproductie zinsbouw: “Koek eten” is een goede zinsbouw voor een 2-jarige,
maar niet meer voor een 4-jarige.
*Taalproductie morfologie : De actieve kennis van meervouden, verkleinwoorden,
werkwoordvervoegingen, …
Indien er na intense therapie nog steeds een grote achterstand blijft t.a.v. leeftijdsgenootjes,
spreken we van een taalstoornis.

  • Articulatie

*Fonetiek : Het kind kan de klank produceren, maar spreekt het verkeerd uit.  Bv. de tong komt tussen de tanden bij /t,d,n,l,s,z/= interdentaliteit.

*Fonologie : Het kind kan de klank niet produceren.  Bv.1 De /k/ wordt een /t/, dus “it wil een toet” i.p.v. “ik wil een koek”.  Bv.2 De /k/wordt weggelaten, dus  “i wil een boe” i.p.v. “ik wil een boek”.

  • Afwijkende mondgewoonten

Duimzuigen, open mondgedrag, lage tongpositie in rust en/of tongpersen tijdens slikken komen dikwijls voor in combinatie met articulatieproblemen.  Ook vóór de start van een orthodontische behandeling, is het wenselijk om deze foute gewoonten af te leren.

logopedie

  • Leerstoornissen

Wanneer een lager schoolkind moeite heeft met lezen, correct schrijven of rekenen, gaat het eerst naar de zorg op school om extra te oefenen. Soms blijft het probleem echter bestaan en wordt logopedie ingeschakeld om na te gaan op welk niveau het fout loopt. Zo is het mogelijk dat een kind uit het derde leerjaar een stukje leerstof van het eerste leerjaar inoefent tijdens de logopedie. Van daaruit kan dan terug opgebouwd worden naar het klasniveau.  Indien er echter na minimum 6 maand intense therapie onvoldoende evolutie is, kan in samenspraak met school en CLB de diagnose dyslexie (lezen), dysorthografie (schrijven) of dyscalculie (rekenen) gesteld worden. Deze kinderen komen vervolgens in aanmerking voor redelijke aanpassingen op school.

logopedie@sofiecallewaert.be     |     Ieperstraat 92 - 8830 Hooglede     |     T 051 69 08 69     |     © Sofie Callewaert